02/04/64 การต่อสัญญาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ขอเสนอภาพกิจกรรม #การต่อสัญญาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ที่กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ดำเนินกิจกรรมการต่อสัญญาบุคลากรสายวิชาการ
                          ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคล
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทาง
กองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา _/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811