01/04/64 การแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและทบทวนข้อปฏิบัติของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ขอเสนอภาพกิจกรรม การแนะนำชั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและทบทวนข้อปฏิบัติของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ( 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                           ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ฯ ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวทางเกี่ยวกับงานทางการเงินและทบทวนข้อปฏิบัติการต่าง ๆ ของหลังสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน และคณะผู้บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณบดี และบุคลากรที่สังกัดในคณะของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกันแนะแนวทางเกี่ยวกับงานทางการเงินและทบทวนการปฏิบัติการต่าง ๆ ระหว่างคณาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ โดยเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมด้วยการทำข้อตกลงต่าง ๆ ในการปฏิบัติการในโครงการฯ ไปพร้อมกัน เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานโครงการฯ หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม โดยมีเว็บไซต์สำหรับบริการทุกท่านเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ u2t.bru.ac.th/f01/
                           ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทางกองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา _/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814