16/03/64 กิจกรรมการส่งรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                        ขอเสนอภาพ #กิจกรรมการส่งรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ||||||||
                        ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. กองการบริหารงานบุคคลฯได้ส่งรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการฯ
ไปยังคณะ/ ศูนย์/ สำนัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
                        ทางกองการบริหารงานบุคคลฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้
ดังเช่นเดียวกันกับทุกกิจกรรมของกองการบริหารงานบุคคลฯด้วยดีและเสมอมา _/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)
                         

| โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8812