09/03/64 การแจกแบบฟอร์ม การประเมินการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ขอเสนอภาพกิจกรรมการเเจกแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติราชการ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนรายเดือน และการจ้างงาน รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564)||||||||
                          ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. กองการบริหารงานบุคคลฯ แจกแบบฟอร์มการประเมิน
การปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนรายเดือน และการจ้างงาน รอบที่ 1
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) ที่ กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)
                          ทางกองการบริหารงานบุคคลฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกันกับทุกกิจกรรมที่ทางกองการบริหารงานบุคคลฯ ได้ดำเนินการด้วยดี
และเสมอมา _/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : #กองการบริหารงานบุคคลฯ ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813