05/03/64 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564

● BRUpad2021 |#กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ขอเสนอภาพกิจจกรรม #การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564
| วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ #ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
กองการบริหารงานบุคคลฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564 
                          โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะได้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
● สอบถามเพิ่มเติม  : #กองการบริหารงานบุคคล สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                             ชั้น 1 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
                             | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813