22/01/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครโครงจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                  ขอเสนอภาพกิจกรรม #การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
| ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ที่ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
ได้จัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบูรณาการฯ
ที่ ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
รองอธิการบดีงานบริหารบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ โดยมียอดผู้สมัครโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 1,865 คน
โดยแยกประเภทของผู้สมัคร ดังนี้
  1. ประเภทประชาชน จำนวน 767 คน
  2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 793 คน
  3. ประเภทนักศึกษา จำนวน 396 คน
                  ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ที่ได้ร่วมกันจนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกัน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทางกองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา
_/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814