21/01/64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรกแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 ———————————

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 นั้น

บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขประกาศฯ เพื่อสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  ในวันที่ 22 มกราคม 2564  และสามารถดูรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  21 มกราคม  พ.ศ.  2564

(รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา)

รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

———————————————————————————-

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ออนไลน์สําหรับผู้สมัคร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วันที่ 22 มกราคม 2564  เริ่มเวลา 08.00 น.

  1. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามตำบลที่เลือกสังกัด 
  2. ให้ผู้สมัครเข้าร่วม ไลน์กลุ่ม โดยสามารถเลือกเข้ากลุ่่มผ่าน ลิ้งก์  หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ได้จากด้านล่างของหน้าประกาศรายชื่อที่มีชื่อของผู้สมัครปรากฏ ดังภาพ
  3. เมื่อผู้สมัครเข้าไลน์กลุ่มแล้วให้ผู้สมัครรอกรรมการสอบสัมภาษณ์ เรียกชื่อผู้สมัครตามลำดับครั้งละ 1 ท่าน โดยจะทำการสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet
  4.  หากใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Tablet หรือ Smart Phone ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรม Google Meet และเข้าระบบให้พร้อมgoole meet