21/01/64 กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร ต่อสัญญาบุคลากรสายสนับสนุน

●BRU2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                 ขอเสนอภาพกิจกรรม การต่อสัญญาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
| ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00- 16.30 น. ที่กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ดำเนินกิจกรรมการต่อสัญญาบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวล 09.00 – 16.30 น.
                 ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันจนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกัน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทางกองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา
_/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811