25/12/63 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15 เวลา 13.30 น. จัดโดยกองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

 

●BRU2020 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                       ขอเสนอภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ครั้งที่ 3/2563
                  | ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ครั้งที่ 3/2563
                       โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้ 
                       ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันจนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกัน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทางกองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา
_/|\_ ขอขอบพระคุณครับ