23/12/63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 1 มรภ.บร. | คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ จัดโดย กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

●BRU2020 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                       ขอเสนอภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
                      ” #การพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 1″
| ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.30 น. ที่ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
#กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“#การพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก
คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับการตอบรับของบุคลากรสายสนับสนุนมนการเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้อย่างล้นหลาม
                       โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ
งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้
                       ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันจนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกัน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทางกองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา

_/|\_ ขอขอบพระคุณครับ

● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813