งานสรรหาและอัตรากำลัง

job1

1.  รับสมัคร สอบคัดเลือกและรับรายงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

2.  รับสมัคร สอบคัดเลือกและรับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว

3.  ทำสัญญาจ้างกับพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท

4.  ออกคำสั่งต่าง ๆ

5.  เกี่ยวกับการรับโอน  ให้โอน  รับย้าย  หรือให้ย้าย

6.  เกี่ยวกับการช่วยราชการของข้าราชการ

7.  เกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้องค์กรระหว่างประเทศ

8.  เกี่ยวกับการลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว

9.  ทดลองการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว

11. ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ

12. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังของหน่วยงานกองการบริหารงานบุคคลและของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน

13. วิเคราะห์อัตรากำลังของมหาวิทยาลัยร่วมกับกองนโยบายและแผน

14. ตรวจสอบ จัดทำ การขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ.  การประเมินการเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้สูงขึ้น

15. พิจารณาขอตำแหน่งวิชาการ การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

17. จัดทำข้อมูล สถิติของบุคลากร

18. จัดทำข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป

19. ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

20. ขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

21. จัดสรรเงินรางวัล ตาม ก.พ.ร. จัดสรรให้

22. บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

23. ลงรายการเพิ่มวุฒิ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

24. จัดส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้กับ สกอ. และส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย 3 กรมบัญชีกลาง

25. จัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ