ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  ปรัชญา

  บริการทุกระดับ ประทับใจทุกขั้นตอน

 

  วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่น สรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2564

 

  พันธกิจ

  กองการบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ในการให้บริการและบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและทางราชการ

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรแก่ผู้บริหาร คณะ หน่วยงาน และบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

  ยุทธศาสตร์

  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพและมีธรรมาภิบาล

 

  เป้าประสงค์ 

  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมภิบาลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

 

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/