บุคลากรในหน่วยงาน

Vice-Rector-for-Personnel-Administration-Committee-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา
รองอธิการบดีบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

director

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  มาลี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล

นิติกร

อาจารย์นพดล  ธีระวงค์ภิญโญ
รองผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล

2017-10-20_14-47-36

นางสาวนลิตา  รักษา

20613876_1536332626430709_2044603389_n

นางสาวลักษิกา  ทวีฉลาด

19427726_1489310964466209_271692772_n

นางสาวขวัญชนก  แก้วจงกุล

20371020_1526440684086570_1834330304_n

นางสาวภัทรนันท์  เกิดในหล้า

2017-10-20_14-48-00

นายชวัญวิชญ์  วรรธนะสูตร

17161105_1059837884121310_766597142_n

นายณัฐพงค์  เรืองชาย