บริการพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ใบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
2. ใบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3. ปว.01 สายวิชาการ
4. ปส.01 สายสนับสนุน
5. ปว.02 สายวิชาการ
6. ปส.02 สายสนับสนุน
7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ปว.01 สายวิชาการ)
8. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ปส.01 สายสนับสนุน)

9.ใบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
10. ใบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
11. ปว.01 สายวิชาการ
12. ปส.01 สายสนับสนุน
13. ปว.02 สายวิชาการ
14. ปส.02 สายสนับสนุน
15. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ปว.01 สายวิชาการ)
16. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ปส.01 สายสนับสนุน)

 

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/