งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ โครงการของกองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร.
2. ดำเนินการกิจกรรมตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มรภ.บร.
3. ช่วยงานการต่อสัญญาของบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ มรภ.บร.

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/