งานพัฒนาบุคลากร

กอฟ-300x400

งานพัฒนาบุคลากร

-การรับรายงานตัวและส่งตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงานใหม่

-การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

-ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานใหม่การตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

-ตรวจสอบการลาทุกประเภทของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

-ดำเนินการพ้นจากงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย(การเลิกจ้าง สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง การลาออกจากราชการ)

-การดำเนินการรับสมัคร  การลาออก  การตรวจสอบเอกสาร

-การนำส่งข้อมูลของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-การจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกองการบริหารงานบุคคล

-ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก

-การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบทะเบียนประวัติ ของกรมบัญชีกลาง

-ดำเนินการเตรียมข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน  ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

-ดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

-ดำเนินการออกคำสั่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

-ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

-ดำเนินการการปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิการศึกษา  การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น  ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

-ดำเนินการจัดส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยให้กับ สกอ.  และกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  กรมบัญชีกลาง

-ดำเนินการขอเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

-จัดทำบัญชีถือจ่าย  เงินเดือนประจำปีงบประมาณ

-จัดทำข้อมูลตามโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางการศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือรูปแบบวิธีการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและสภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

-ดำเนินการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก.พ.ของพนักงานราชการ

-ดำเนินการสำรวจผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

-ดำเนินการสืบค้นข้อมูลจาก Internet ในการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกองการบริหารงานบุคคล

-ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย